Contact Us: +359 877 967 555
СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
ЗАСНЕМАНЕ НА СНИМКОВ И/ИЛИ ВИДЕОМАТЕРИАЛ

Администраторът на Вашите лични данни е „ТЕРК“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 96, ЕИК 206118979 имейл:
petya.pavlova@thetop.dental, телефон +359 877967555 („Администратор“ или „Ние“).

На основание на Вашето изрично съгласие, Администраторът ще направи снимка
и/или видео на извършеното дентално обучение за тези от описаните по-долу цели, за
които Вие сте предоставили съгласието си.

Информираме Ви, че заснетото изображение ще съдържа специални категории данни,
по-конкретно Ваше мнение за извършеното обучение, които се обработват на
основание на Вашето съгласие по смисъла на чл. 9, ал. 2, б. „а“ от Общия регламент
относно защита на данните. Обработваме данните Ви до първия от двата момента: до
оттеглянето на съгласието Ви или, ако същите вече не са необходими или
пропорционални за целите, за които са събрани.

Имате право да изисквате от Администратора достъп до коригиране или изтриване на
личните Ви данни, ограничаване на обработването им, правото да направите
възражение срещу обработването на данните Ви, право на преносимост на данните Ви,
както и право да подадете жалба до надзорен орган. Предоставянето на данните Ви е
доброволно и имате право по всяко време да оттеглите съгласието си, без това да
засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето.
Допълнителна информация във връзка с обработването на Вашите лични данни и
упражняване на Вашите права можете да получите на горепосочените адреси и
телефон за контакт с Администратора, a на thetopdentaledu.com можете да се
запознаете подробно с Политиката за защита на лични данни на Администратора.
Съгласен съм, че снимките принадлежат на Администратора и разбирам, че няма да
получа парично обезщетение.

Въз основа на горното, изразявам своето съгласие Администраторът да заснеме и
използва видео запис и снимков материал от събитието за
следните цели:

1. Използването им от Администратора по време на стоматологични събития
с информационна или научна цел.
2. Публикации, свързани с дейността на Администратора на уеб страниците
на Администратора.
3. Публикации, свързани с дейността на Администратора в профилите на
Администратора в социалните мрежи.