Свържете се с нас: +359 877 967 555

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за регистрацията в www.thetopdentaledu.com.

Уебсайтът се управлява от ТЕРК” ЕООД с ЕИК 206118979 и адрес на управление:

гр. София, бул. Цариградско шосе 96.

При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Тел.:   +359 877 967 555

Имейл: education@thetop.dental

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ТЕРК” ЕООД, с който получавате правото да участвате в събитията организирани от и ТЕРК” ЕООД при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас и ТЕРК” ЕООД. Чрез регистрацията си в сайта на ТЕРК” ЕООД, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта;

"УСЛУГА/и" е всичко, което предлагат курсовете организирани от ТЕРК” ЕООД: достъп до организираните събития, за които сте направили задължителна регистрация и сте заплатили такса участие.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост, върху информационните ресурси и материали, по време на провеждане на курсовете са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

ТЕРК” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

ТЕРК” ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите за регистрацията им.

С регистрацията си в сайта, участникът приема общите условия за участие в курсовете.

V. Ограничаване на отговорността

ТЕРК” ЕООД прави всичко възможно, за да получавате вярна, точна и актуална информация на провеждането на курсовете, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ТЕРК” ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с провеждането на курсовете. ТЕРК” ЕООД  не носи отговорност, ако участник в събитие, организирано от ТЕРК” ЕООД , не се яви или е възпрепятстван да не го посети.

Заплатената сума не се възстановява, но може да се използва за друго събитие, организирано от посочената организация.

VI. Услуги, изискващи регистрация

ТЕРК” ЕООД  да предоставя правото на достъп до залите, където се провеждат лекциите , курсовете и семинарите организирани от ТЕРК” ЕООД  и до определени услуги, срещу задължителна регистрация и Заплащането на такса за участие. За достъпа до залите е необходимо изготвянето на бадж от организатора  ТЕРК” ЕООД  и съответно предоставянето на документ за самоличност.

VII. Права и задължение на страните

Съгласно договорните отношения между страните във връзка с предоставените на сайта си услуги и обучения, „ТЕРК” ЕООД има право :

  • да изисква от Потребителя спазване на всички дадени му инструкции във връзка с предоставената му услуга или провеждано обучение;
  • да бъде уведомявана за всички обстоятелства, водещи до отпадане на основанието за участие на Потребителя в обучението;
  • осигурява нормални условия за провеждането на събитията, които организира, като при нужда, преди започването му се провежда съответно начален инструктаж на обучаваното лице;
  • предоставя необходими за обучението материали на Потребителя ;

Съгласното договорните отношения между страните, във връзка с провеждани събития и обучения Потребителят:

  • бива уведомен при започването на обучението за условията, при които то ще бъде проведено;
  • посещава редовно обучението;
  • уведомява писмено обучаващата организация за всички обстоятелства от значение за участието му в обучението;
  • спазва всички дадени му инструкции във връзка с провеждането на обучението
  • заплаща такси съгласно раздел „Цени“ от тези Общи условия

VIII. Прекратяване на отношенията

Страните имат право да прекратят договорените отношения за посещаване на организирано събитие или обучение, както следва:

– с изтичане на срока му ;

– при отказ на Потребителя да посещава събитието или да завърши обучението ;

– при разваляне от страна на „ТЕРК” ЕООД поради виновно неизпълнение от Потребителя ;

– от Потребителя упражнявайки право на отказ съгласно настоящите Общи условия.

IX. Регистрация за събитие

1.Потребителите използват уебсайта на „ТЕРК” ЕООД, за да се регистрират за избран курс, събитие, презентация и др.
2. При невъзможност за извършване на дадена услуга „ТЕРК” ЕООД си запазва правото да откаже регистрацията.
3. Потребителят има възможност да избере една или повече услуги, предлагани на уебсайта на „ТЕРК“ ЕООД.
4. При извършване на регистрация, Потребителят получава потвърждение по имейл, че регистрацията му е приета.

X. Отказ на Регистрация от страна на „ТЕРК“ ЕООД

„ТЕРК“ ЕООД има право да откаже регистрация с некоректен Потребител.
„ТЕРК“ ЕООД има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
- е налице неспазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия;
- е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на „ТЕРК“ ЕООД;
- са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо „ТЕРК“ ЕООД;

XI. Цени

Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
„ТЕРК“ ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца.

XII. Плащане

Правото на участие в семинара/обучението/курса възниква след заплащане на цената за предлаганата услуга.

Когато Потребителят връща услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, e действително платената от потребителя сума.
Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:
- банков превод
- с кредитна или дебитна карта
Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна, които са отделни и независими от предлаганите на уебсайта услуги и посоченото в настоящите Общи условия.
Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

XIII. Отказ от участие в курс

Потребителят има право да се откаже от участие в курс в 14-дневен срок, считано от датата на регистрация за съответното събитие, без да посочва причина , без да дължи обезщетение или неустойки и без да дължи разходи, с изключение на предвидените в закона чрез изпращане на Заявление по имейл. В заявлението е необходимо да се посочи съдържание и стойност на заплатената услуга, данни на лицето, направило поръчката, име на курса и др. Заявлението се счита за надлежно получено от страна на Търговеца, ако бъде изпратено до: education@thetop.dental.
2 .Отказът се удостоверява със Заявление заупражняване на право на отказ, попълнена от Потребителя и съдържаща имената му, адресът му, дата и подпис.
3 .При упражнено право на отказ ТЕРК ЕООД изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му – съответно по електронна поща или на посочената в Заявление заупражняване на право на отказ електронна поща.

4. В случай, че потребителят е направил плащане за участие в конкретно събитие с банкова карта или банков превод и е упражнил правото си на отказ от събитието, съответната сума ще бъде възстановена чрез картова операция по същата картова сметка на потребителя, с която е направено плащането или по посочена в Заявлението банкова сметка в срок до 14 календарни дни след получаване на писмената декларация за отказ.

XIV. Форсмажорни обстоятелства

Ние не носим отговорност за невъзможност за предоставяне на някоя от услугите, описани в тези Общи условия, причинена от събитие извън нашия разумен контрол (по-долу „форсмажорно събитие“).

„Форсмажорно събитие“ включва всяко действие, събитие, случване, пропуск или злополука извън нашия разумен контрол.

XV. Промени

ТЕРК” ЕООД  си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за участие в курсовете по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

„ТЕРК“ ЕООД си запазва правото да осъществява промени в темите/лекторите-при възникване на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно  предварително уведомяване. „ТЕРК“ ЕООД не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и /или лекторите или отмяна на събитие/курс/семинар.

При нужда от отмяна на семинара, регистрираният участник има право на избор да вземе участие в друг курс/семинар организиран от търговеца до размера на заплатената сума или да му бъде  възстановена платената сума  в пълен размер. „ТЕРК“ ЕООД не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и /или лекторите или отмяна на събитие/курс/семинар.

Прехвърляне правото на участие в семинар/курс/обучение , от представител на една практика, фирма на друг представител от същата практика /фирма , може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронен път до „ТЕРК “ЕООД.