Свържете се с нас: +359 877 967 555

Политика за поверителност

ТЕРКЕООД, с ЕИК 206118979, със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София, бул. Цариградско шосе 96 („Дружеството“), е администратор на лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО  (Регламент (ЕС) 2016/679), и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Настоящата Политика за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който ТЕРКЕООД обработва събраните или получени лични данни на своите съдружници, служители, клиенти и контрагенти, чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш представител, чрез и-мейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и данните, събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни www.thetopdentaledu.com

Нашите данни за контакт са, както следва:

гр. София

Тел.:   +359 877 967 555

Имейл: education@thetop.dental

Чрез тази политика Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашия Интернет сайт и/или събрани от нас чрез другите, споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас и да поискате информация от нашите служители.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашето Дружество се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава, до Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент (ЕС) 2016/679), ЗЗЛД и други нормативни актове, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина/уеб сайт  www.thetopdentaledu.com и във връзка със сключването и изпълнението на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
 • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина/уеб сайт  www.thetopdentaledu.com и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 1. създаване на профил и/или подаване на заявка и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 2. индивидуализация на страна по договора;
 3. счетоводни цели;
 4. статистически цели;
 5. защита на информационната сигурност;
 6. обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 7. изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание;
 8. изпращане на отговори на запитвания, отправени чрез формата за обратна връзка на интернет страницата ни или по имейл.

Чл. 3. (1) При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

(2) При сключване на договор с партньор – физическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за трите имена, единен граждански номер и данни по документ за самоличност (номер, дата на издаване, издател), за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

Чл. 4. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в Дружеството, включително за следните цели:

 1. индивидуализиране на кандидата;
 2. осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 3. извършване на подбор на кандидати.

(2) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, за целия срок на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват за определен срок.

Чл. 5. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 2. ограничение на целите на обработване;
 3. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 4. точност и актуалност на данните;
 5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 7. отчетност.

 Защо са ни необходими и на какво основание използваме личните данни

Чл. 6. Администраторът може да обработва и съхранява лични данни в изпълнение на наши нормативни задължения, като например:

 1. За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи или в изпълнение на данъчно-осигурителни задължения;
 2. За издаване на фактури и други счетоводни и/или отчетни документи, изискуеми по закон;
 3. За предоставяне на информация на компетентни държавни органи.

Чл. 7.  Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни (законни) интереси, като:

 1. Обработване на запитвания и офериране – на основание предприемане на стъпки по искане на субекта преди сключване на договор (чл.6, пар. 1, б) от Регламент (ЕС) 2016/679);
 2. Изготвяне на предложения за сключване на договори и свързаните с тях документи, като пълномощни, обезпечения и други;
 3. Изпълнение на заявки на клиенти - на основание изпълнение на договор (чл.6, пар. 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679);
 4. Изпълнение на услуга и дейности по закупуване на стоки и услуги от доставчици - на основание изпълнение на договор (чл.6, пар. 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679);
 5. Подготовка, анализ и съхранение на статистическа информация за вътрешнофирмени цели, свързани с финансови анализи и отчети;
 6. Лични данни, обработвани за целите на подбор на персонал;
 7. Лични данни, обработвани с цел законосъобразно реализиране правата на съдружниците в дружеството;
 8. Лични данни, обработвани при посещение на нашата интернет страница.

Чл. 8. (1) Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие.

(2) Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел.

(3) Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

(4) В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас поради наш легитимен интерес или да запазим Вашите жизненоважни интереси, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата Ви.

(5) Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 30 (тридесет) дни от Вашето искане.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 9. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни, за следните цели:

 1. Регистрация на клиент в електронния магазин/уеб сайт  и/или подаване на заявка като участник/гост/лектор  на обучение/курс/събитие и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние, става чрез опциата Свържете се с нас – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и/или подаване на заявка като гост и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки.
 2. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър)– целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.
 3. Упражняване право на отказ или извършване на рекламация– целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента за стоките, по отношение на които може да се упражнят тези права.
 4. Отправяне на запитвания чрез формата за обратна връзка на уебсайта ни или по имейл – целта на тази операция е изпращане на отговор на запитване.

(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за клиентите, за следните цели и на следните основания:

 1. Ваши индивидуализиращи данни(електронна поща, име и др.)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина и/или за изпращане на заявка като гост, 3) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности и 4) изпращане на отговор на запитване чрез формата на уебсайта ни, по имейл или чрез профил в социалните мрежи.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, буква (б) от Регламент (ЕС) 2016/679. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли, както и за изпращане на отговор на запитване чрез формата на уебсайта ни, се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, буква (а) от Регламент (ЕС) 2016/679.
 2. Данни за извършване на доставка(имена, телефон, адрес и др.)
  • Цел, за която се събират данните:1) Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
  • Основание за обработка на личните Ви данни– С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) от Регламент (ЕС) 2016/679.

(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. разкриват расов или етнически произход;
 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(5) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(6) Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

Чл. 10. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следната цел: сключване и изпълнение на трудов или граждански договор.

(2) За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография.

(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. разкриват расов или етнически произход;
 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(5) Администраторът не събира и обработва данни за здравословно състояние на кандидатите за работа, освен след извършен подбор за целите на сключване на трудов договор и определяне на подходящи условия на труд.

(6) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 11. (1) Дружеството извършва операции с предоставените от Вас лични данни като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, включително като физически лица-партньори, за следните цел: сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент.

(2) За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице, както и за физическото лице-партньор по договор.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 12. (1) Администраторът съхранява лични данни на клиентите на онлайн магазина за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или извършване на поръчката „като гост“. След заличаване на профила ви или приключване на поръчката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(4) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Чл. 13. (1) Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори, на  законните представители на юридическите лица – страни по договор, или на физическите лица-партньори по договор с дружеството ,за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

(2) Дружеството съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа, публикува на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 14. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 15. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на заявление в свободен текст.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(5) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(6) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

(7) Дружеството може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

(8) По отношение на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството се прилага ал. 7.

Право на достъп

Чл. 16. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 17. (1) Вие имате право да поискате от Администратора да:

 1. коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 2. да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

(2) В случай, че сте регистриран потребител на сайта, Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 18. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, същото ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 1. информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 2. техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
 3. електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина (в случай, че сте регистриран потребител на сайта).

(4) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни.

(5) Данните на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(6) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите заявление до „АПОЛО“ ООД по удобен за Вас начин (по поща, чрез куриер, по електронен път с електронен подпис, лично или чрез пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно).

(7) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 19. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 1. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 4. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 20. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 1. да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 2. да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на заявление в свободен текст.

Право на получаване на информация

Чл. 21. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 22. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 

Чл. 23. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 1. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 2. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 24. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:

 1. Лица, които по поддържат софтуер, използван за обработване на личните Ви данни;
 2. Лица, осъществяващи консултантска дейност в различни сфери, с които „ТЕРК“ ЕООД се намира в договорни отношения;
 3. Банки, обработващи плащания от и към Вас;
 4. Куриерски фирми, извършващи доставка на стоки, документи/кореспонденция до Вас;
 5. Държавни органи, получаващи Вашите лични данни по силата на нормативен акт или имащи право да изискват от „АПОЛО“ ООД предоставяне на информация за Вас.

Чл. 25. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Упражняване на правата Ви

Чл. 26. (1) Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти.

(2) Вашите права можете да упражните, като подадете писмено заявление до „ТЕРК“ ЕООД по удобен за Вас начин (по поща, чрез куриер, по електронен път с електронен подпис, лично или чрез пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно).

(3) Заявлението следва да има съдържанието, определено в чл. 37в ЗЗЛД, а именно да включва:

 1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(4) При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

(5) „ТЕРК“ ООД ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 2 (два) месеца от получаването му, ще получите отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информиран, включително за конкретните причини за забавянето.

(6) В случаите по чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 ЗЗЛД, можете да упражните правата си чрез Комисията за защита на личните данни.

Право на жалба

Чл. 27. (1) В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

(2) В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, по един от следните начини:

 1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
 3. По факс – 029153525.
 4. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). При подаване на жалба по този начин, тя трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.
 5. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”.

(3) Допълнителна информация можете да получите на интернет страницата на Комисията - www.cpdp.bg.

Актуализация/ обновяване

Чл. 28. (1) Настоящата Политика за поверителност се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

(2) Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

Политиката за поверителност е последно изменена на  15 Февруари 2024 г.